Nhà bạt Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch

Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (29.04.2013 đến ngày 06.05.2013 ) và ngày mô trường thế giới (05.06.2013)

  • Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
  • Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
  • Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM
Nhà bạt - Lễ mít tinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch-Củ Chị - TPHCM

Bài viết liên quan